Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. J.Korczaka w Białej Podlaskiej

Statut szkoły

STATUT NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

Spis treści


 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

NAZWA I INFORMACJE O SZKOLE

CELE I ZADANIA SZKOŁY

ORGANY SZKOŁY

ORGANIZACJA SZKOŁY

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY

UCZNIOWIE SZKOŁY

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

ROZDZIAŁ I


 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Statut Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Białej Podlaskiej zwany dalej „statutem” określa szczegółowy zakres zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz strukturę organizacyjną i tryb pracy szkoły.

 1. Podstawą prawną działania Szkoły jest:

 • USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

 

ROZDZIAŁ II


NAZWA I INFORMACJE O SZKOLE

§ 1

Nazwa Szkoły i siedziba szkoły

 1. Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Białej Podlaskiej al. Jana Pawła II 150

 2. Nazwa szkoły w pełnym brzmieniu używana jest na wszystkich pieczęciach i stemplach

 3. Siedziba szkoły znajduje się pod adresem: al. Jana Pawła II 150, 21-500 Biała Podlaska

  § 2

  Informacje o szkole

 1. Organem Prowadzącym Szkołę jest Edukreacja Sp. z o. o. Aleje Jana Pawła II 150 21-500 Biała Podlaska

 2. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka zwana dalej szkołą jest niepubliczna szkołą podstawową realizującą nauczanie w 8- letnim cyklu nauczania.

 3. Nadzór pedagogiczny nad działalnością Szkoły sprawuje Lubelski Kurator Oświaty.

 4. Finansowy nadzór nad działalnością Szkoły przysługuje osobie prowadzącej oraz właściwym instytucjom publicznym na podstawie odrębnych przepisów.

 5. Czas trwania cyklu kształcenia w Szkole wynosi osiem lat i jest realizowany w oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące edukacji w szkołach niepublicznych z uprawnieniami szkoły publicznej.

 6. Szkoła może prowadzić roczne przygotowanie do kształcenia szkolnego w formie klasy startowej (oddziału przedszkolnego) realizowane w oparciu o obowiązujące przepisy edukacji w szkole niepublicznej prowadzącej oddziały przedszkolne.

 7. Szkoła może organizować oddziały przedszkolne dla dzieci w wieku 3-5 lat

 8. Szkoła może organizować oddziały integracyjne w oparciu o obowiązujące przepisy.

 9. Szkoła spełnia warunki ustawowe przewidziane dla szkół niepublicznych, tj.:

  a) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;

  b) realizuje programy nauczania zawierające podstawę programową kształcenia ogólnego; c) stosuje zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów ustalone przez Ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;

  d) prowadzi dokumentację obowiązującą szkoły niepubliczne z uprawnieniami szkół publicznych.

 10. Szkoła spełnia warunki ustawowe przewidziane dla szkół niepublicznych prowadzących oddziały przedszkolne w zakresie rocznego przygotowania do kształcenia szkolnego, tj.:

  a) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;

  b) realizuje programy nauczania zawierające podstawę programową kształcenia ogólnego; c) prowadzi dokumentację obowiązującą szkoły niepubliczne z uprawnieniami szkół publicznych prowadzących oddziały przedszkolne.

ROZDZIAŁ III


CELE I ZADANIA SZKOŁY

§ 1

 1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, a w szczególności:

 • Prawa oświatowego, Karty Nauczyciela, Konwencji Praw Dziecka.

1 a) Prawo oświatowe zapewnia w szczególności:

 • realizację prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju;

 • możliwość pobierania nauki przez dzieci i młodzież niepełnosprawną, niedostosowaną społecznie i zagrożoną niedostosowaniem społecznym, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami;

 • dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów, a także możliwość korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej;

1b) Szkoła :

 • zapewnia wsparcie rodzicom (jako „Rodziców” w tym dokumencie rozumie się również prawnych opiekunów dziecka) w wychowaniu i edukacji dziecka, akcentując niezwykłą wartość i niepowtarzalną indywidualność każdego dziecka oraz zwracając w tej misji uwagę na konieczność współodpowiedzialności i zaangażowania całej wspólnoty szkolnej.

 • realizując swoją misję Szkoła dba o harmonijny i wszechstronny rozwój Ucznia- cel ten Szkoła zamierza osiągnąć poprzez stworzenie uczniom odpowiednich warunków do doskonalenia się w sferach:

  a) intelektualnej – poprzez dobór wykwalifikowanej i kompetentnej kadry, metod pracy, bogatą ofertę zajęć dodatkowych oraz materialną bazę dydaktyczną;

  b) poznawczej – poprzez wyznaczanie dzieciom zadań zachęcających je do samodzielnego poznawania i odkrywania świata, rozwijania zainteresowań i pasji oraz zapewnienie uczniom warunków twórczego rozwoju;

  c) społecznej – poprzez wprowadzanie programów rozwijających kompetencje społeczne, kreowanie sytuacji sprzyjających uczeniu się funkcjonowania w grupie, nawiązywania bliskich relacji, radzenia sobie w sytuacjach trudnych;

  d) uczuciowej – poprzez wspomaganie uczniów w uświadamianiu sobie przeżywanych stanów emocjonalnych i w radzeniu sobie z nimi w codzienności;

  e) fizycznej – poprzez promowanie zdrowego stylu życia, w tym propagowanie różnych form aktywności ruchowej dzieci w ramach zajęć programowych i pozalekcyjnych.

1c. W zakresie działalności dydaktycznej Szkoła:

 1. realizuje obowiązującą podstawę programową;

 2. umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności, które pozwolą na kontynuowanie nauki na dalszych etapach kształcenia;

 3. zapewnia Uczniom indywidualizację nauczania;

 4. stosuje zasady klasyfikowania i promowania Uczniów oraz egzaminów i sprawdzianów jak w szkołach publicznych;

 5. prowadzi dokumentację przebiegu nauczania według obowiązujących przepisów.

1d. W zakresie działalności wychowawczej Szkoła:

 1. kształtuje postawy i umiejętności przygotowujące Uczniów do odpowiedzialnego życia;

 2. wspiera rozwój dziecka poprzez stały kontakt wychowawcy z Uczniem oraz jego Rodzicami;

 3. zgodnie z założeniami organu prowadzącego wspiera Rodziców i Nauczycieli w wychowaniu i edukacji dzieci i młodzieży poprzez organizowanie szkoleń i kursów doskonalących umiejętności wychowawcze oraz inną działalność edukacyjną;

 4. pomaga nauczycielom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

1e. Szkoła udziela Uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej poprzez:

 1. zaspakajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia;

 2. rozpoznawanie problemów wychowawczych i edukacyjnych;

 3. podejmowanie działań wynikających z programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły;

 4. zapewnienie doraźnej opieki pedagoga i psychologa;

 5. pracę z Uczniem zdolnym;

 6. organizowanie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych;

 7. podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach konfliktowych;

 8. współpracę z poradnią psychologiczno – pedagogiczną,

 9. organizowanie zajęć terapeutycznych dla dzieci w zakresie określonym w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego.

§ 2

Podstawowymi formami działalności dydaktyczno- wychowawczej szkoły są;

 1. obowiązkowe zajęcia edukacyjne,

 2. dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:

  a) zajęcia z języka obcego;

  b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;

 3. zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

 4. zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;

 5. zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów;

 6. zajęcia edukacyjne takie jak:

  – nauka religii, wychowanie do życia w rodzinie.

  Zajęcia te organizuje dyrektor szkoły na wniosek rodziców.

 7. Szkoła może prowadzić również inne niż wymienione zajęcia edukacyjne; Zajęcia edukacyjne, o których mowa w pkt 2, organizuje dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców. Zajęcia wymienione w pkt. 3 mogą być prowadzone także z udziałem wolontariuszy.

§ 3

Sposoby realizacji celów i zadań szkoły są określone przez:

 1. Szkolny zestaw programów nauczania.

 2. Szkolny program wychowawczy.

 3. Szkolny program profilaktyki.

 4. Prowadzenie kół zainteresowań, kół przedmiotowych, zajęć korekcyjno- kompensacyjnych, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych.

 5. Prowadzenie lekcji religii lub etyki.

 6. Pracę pedagoga szkolnego, psychologa szkolnego, logopedy i socjoterapeutów wspomaganą badaniami i zaleceniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, oraz współpracą z różnymi instytucjami niosącymi pomoc szkole.

 7. Zapewnienie doraźnej opieki pielęgniarki szkolnej.

 8. Działalność biblioteki szkolnej.

§ 4

Szkoła współpracuje z rodzicami poprzez:

 1. zebrania semestralne

 2. spotkania indywidualne

 3. szkolenia i pedagogizację rodziców

§ 5

Bezpieczeństwo uczniów

 1. za bezpieczeństwo uczniów w szkole oraz podczas zajęć poza placówką zorganizowanych przez szkołę odpowiadają nauczyciele i inni pracownicy szkoły

 2. rodzice, którzy nie mogą zapewnić swojemu dziecku opieki podczas czasu pozalekcyjnego zapisują swoje dziecko do świetlicy szkolnej

 3. uczniowie którzy nie korzystają ze świetlicy szkolnej przychodzą do szkoły maksymalnie 15 minut przed lekcjami

 4. każde zajęcia rozpoczynają się od sprawdzenia listy obecności

 5. zasady bezpieczeństwa przedstawiane są uczniom na początku roku szkolnego i przypominane w trakcie jego trwania zwłaszcza podczas wycieczek, wyjść zorganizowanych, ferii itp.

 6. uczeń zwalniany jest do domu tylko i wyłącznie na pisemną zgodę rodziców/ opiekunów prawnych.

 7. W przypadku sygnalizowania przez ucznia złego samopoczucia, zawiadamiany jest rodzic, który podejmuje decyzje i przyjmuje odpowiedzialność za dziecko, z wyjątkiem zagrożenia życia bądź zdrowia ucznia. Nauczyciel, który stwierdzi zagrożenie życia lub zdrowia ucznia zobowiązany jest do wezwania karetki pogotowia oraz powiadomienia rodziców. W przypadku, gdy rodzic ucznia nie przybędzie, dyrektor zapewnia mu opiekę pedagogiczną w drodze do szpitala.

 8. O zmianach w planie lekcyjnym uczniowie informowani są 1 dzień wcześniej w sposób zwyczajowo przyjęty.

 9. Niesprawny sprzęt, zagrażający bezpieczeństwu, zabezpiecza nauczyciel i zawiadamia dyrektora.

 10. Wyjazdy i wyjścia na wycieczki odbywają się zgodnie z odrębnymi przepisami.

 11. Uczeń, który z różnych przyczyn nie bierze udziału w wycieczce uczestniczy w lekcjach w klasie wskazanej przez wychowawcę.

 12. W razie wystąpienia sytuacji zagrażającej zdrowiu lub życiu należy natychmiast opuścić szkołę lub inne zagrożone miejsce.

 13. W razie zaistnienia nieszczęśliwego wypadku niezwłocznie powiadamia się pielęgniarkę szkolną, rodziców i dyrekcję szkoły.

 14. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci pozostających na boiskach szkolnych po zakończonych zajęciach lekcyjnych.

 15. Od momentu rozpoczęcia do momentu zakończenia zajęć uczniowie przebywają na terenie szkoły.

 16. W trakcie prowadzonych zajęć uczniowie bez zezwolenia nauczyciela nie opuszczają sal lekcyjnych. Tylko w uzasadnionych przypadkach za zgodą nauczyciela uczeń może opuścić klasę.

 17. Uczniowie w czasie przerw mogą przebywać w klasach lub w sali gimnastycznej tylko pod opieką nauczyciela.

 18. Zabrania się przynoszenia do szkoły ostrych narzędzi i przedmiotów, materiałów łatwopalnych, wybuchowych oraz innych zagrażających zdrowiu, a także papierosów, zapałek, zapalniczek, alkoholu i narkotyków.

 19. Gdy zajęcia odbywają się poza terenem szkoły, uczniowie udają się tam pod opieka nauczyciela. Nauczyciel także sprawuje nad nimi opiekę w drodze do miejsca zajęć oraz w drodze powrotnej do szkoły.

ROZDZIAŁ IV


ORGANY SZKOŁY

Organami szkoły są:

 1. Dyrektor Szkoły

 2. Rada Pedagogiczna

 3. Rada Rodziców

 4. Samorząd Uczniowski

  § 1

Dyrektor szkoły

 1. Umowę o pracę z Dyrektorem zawiera i rozwiązuje osoba prowadząca szkołę, o ile funkcji tej nie pełni osoba prowadząca.

 2. Dyrektor Szkoły zarządza placówką przy pomocy dwóch dyrektorów: Dyrektora ds. metodycznych oraz Dyrektora ds. administracyjnych. Nadzór Pedagogiczny Pełni wyznaczona przez Osobę Prowadzącą.

 3. Umowy z dyrektorami zawiera osoba prowadząca, o ile funkcji tych nie pełni osoba prowadząca.

 4. Dyrektor Szkoły kieruje bieżącą działalnością Szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz.

 5. Dyrektor Szkoły kieruje jej działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, a także organizuje działalność Szkoły, a w szczególności:

  a) kształtuje twórczą atmosferę pracy, stwarza warunki sprzyjające podnoszeniu jej jakości; b) przygotowuje i prowadzi posiedzenia Rady Pedagogicznej,

  c) sprawuje nadzór pedagogiczny;

  d) opracowuje na potrzeby wnioski z nadzoru pedagogicznego (dwa razy w roku);

  e) opracowuje arkusz nadzoru pedagogicznego do 20. dnia września danego roku szkolnego; f) organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną,

  g) aktualizuje ramowe plany nauczania i zestawy programów nauczania (dbanie o złożenie przez nauczycieli na czas informacji o nowym programie oraz o zaopiniowanie przez Radę Pedagogiczną nowych programów i przygotowanie do ogłoszenia zestawu programów nauczania);

  h) opracowuje do 30 czerwca danego roku arkusz organizacyjny szkoły na kolejny rok szkolny;

  i) przydziela nauczycielom oraz pozostałym pracownikom prace stałe oraz doraźne,

  j) określa i ustala sposoby dokumentowania pracy dydaktyczno – wychowawczej;

  k) ustala wykaz materiałów niezbędnych nauczycielowi do wykonania czynności wchodzących w zakres obowiązków;

  l) egzekwuje przestrzeganie przez pracowników Szkoły ustalonego porządku oraz dbałości o estetykę i czystość;

  m) dokonuje oceny pracy nauczycieli;

  n) dokonuje oceny dorobku zawodowego za okres stażu na stopień awansu zawodowego:

  o) Zatwierdza plan rozwoju na kolejne stopnie awansu zawodowego.

  p) Powołuje opiekuna stażu zgodnie ze stopniem awansu

  q) Ocenia dorobek za okres trwania stażu

  r) Powołuje komisję kwalifikacyjną w przypadku nauczyciela stażysty, bierze udział w pracach komisji

  s) przyznaje nagrody pracownikom Szkoły;

  t) dba o należyty kontakt z Rodzicami ze strony Szkoły

  u) prowadzi rozmowy z rodzicami kandydatów na uczniów, a w razie potrzeby również z rodzicami uczniów,

  v) pełni dyżur kierowniczy

  w) dokonuje okresowego sprawdzania dzienników, arkuszy ocen i przedstawia wnioski

  x) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa;

 6. Dyrektor Szkoły przy pomocy Dyrektora ds. administracyjnych prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników, w szczególności:

  a) nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami i innymi pracownikami Szkoły zgodnie z postanowieniami Osoby prowadzącej;

  b) współpracuje z organami skarbowymi i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych;

  c) dokonuje rozliczeń finansowych zakupów dokonanych przez Szkołę;

  d) dba o należyty kontakt z Rodzicami ze strony Szkoły;

  e) reprezentuje Szkołę przed organami administracji państwowej i samorządowej, a także innymi instytucjami i organizacjami z którymi Szkoła współpracuje;

  f) administruje zasobami lokalowymi Szkoły;

  g) administruje zasobami materiałowymi Szkoły;

  h) nadzoruje pracę personelu pomocniczego;

  i) udziela urlopów pracownikom Szkoły;

  j) dokonuje okresowych ocen pracy personelu;

  k) prowadzi rozmowy z rodzicami kandydatów na uczniów, a w razie potrzeby również z rodzicami uczniów;

  l) dba o należyty kontakt z Rodzicami ze strony Szkoły;

  ł) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa;

 7. Dyrektor Szkoły sprawuje opiekę nad Uczniami, w szczególności:

  a) egzekwuje przestrzeganie przez Uczniów i Nauczycieli postanowień Statutu Szkoły;

  b) sprawuje opiekę nad Uczniami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju psychofizycznego przez aktywne działania prozdrowotne;

  § 2

Rada Pedagogiczna

 1. Rada Pedagogiczna jest organem odpowiedzialnym wraz z Dyrektorem Szkoły za realizację ramowego planu nauczania oraz tygodniowego rozkładu zajęć i podejmuje związane z tym decyzje

 2. Rada Pedagogiczna jest organem opiniodawczym i doradczym Dyrektora Szkoły.

 3. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą uczący w Szkole Nauczyciele oraz Dyrektor Szkoły.

 4. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły.

 5. Rada Pedagogiczna działa w oparciu o opracowany i zatwierdzony regulamin.

 6. Rada Pedagogiczna:

  a) decyduje o klasyfikacji i promowaniu Uczniów;

  b) opiniuje ramowy plan nauczania i tygodniowy rozkład zajęć Szkoły;

  c) ustala zmiany w programach profilaktycznym i wychowawczym po uzyskaniu pozytywnej opinii Organu Prowadzącego;

  d) opiniuje sprawy Szkoły o charakterze dydaktyczno – wychowawczym, przekazane przez Organ Prowadzący,

  e) po uzyskaniu informacji o wynikach nadzoru pedagogicznego Rada Pedagogiczna w formie uchwały ustali sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.

  § 3

Rada Rodziców

 1. Rada rodziców jest reprezentacją rodziców uczniów wybraną z rad rodziców poszczególnych klas na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym.

 2. Rada rodziców pracuje w oparciu o własny regulamin.

 3. Rada rodziców może występować do rady pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.

 4. W celu wspierania działalności statutowej szkoły rada rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

 5. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin rady rodziców.

 6. Do kompetencji rady rodziców należy w szczególności:

  a) reprezentowanie rodziców na forum szkoły,

  b) uchwalanie regulaminu pracy rady rodziców,

  c) podejmowanie decyzji dotyczących wpłat, wspierających działalność statutową szkoły i sposobu ich wykorzystania,

  d) współudział w realizacji zadań wynikających z planu pracy szkoły.

Regulamin rady rodziców stanowi odrębny dokument.

§ 4

Samorząd Uczniowski

 1. Uczniowie mogą tworzyć:

  a) na szczeblu oddziału: Samorząd Klasowy,

  b) na szczeblu Szkoły: Samorząd Uczniowski.

 2. Samorząd Uczniowski wybierany jest w wyborach tajnych przez ogół uczniów klas I-VIII.

 3. Termin wyborów do Samorządu Uczniowskiego określa Dyrektor Szkoły.

 4. Do Samorządu Uczniowskiego mogą kandydować uczniowie wszystkich.

 5. W kampanii przedwyborczej kandydaci powinni zaprezentować swoje programy ogółowi uczniów klas I-VIII.

 6. Samorząd Uczniowski powinien składać się z uczniów, którzy w wyniku glosowania uzyskali największą liczbę głosów.

 7. Do zadań Samorządu Uczniowskiego należy:

  a) przygotowanie projektu Regulaminu Samorządu Uczniowskiego

  b) występowanie do Rady Pedagogicznej z inicjatywami dotyczącymi życia szkolnego wraz z pomysłem na ich realizację,

  c) wykonywanie zadań zleconych przez Radę Pedagogiczną i Dyrektora Szkoły.

  d) Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących pracy Szkoły, a w szczególności realizowania podstawowych praw uczniów, takich jak:

 • prawa do redagowania i wydawania gazetki szkolnej,

 • prawa do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami, w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły.

Szczegółowe zasady działania określa Regulamin Samorządu Uczniowskiego.

Dyrektor podejmuje decyzję o wyborze opiekuna Samorządu Uczniowskiego. Samorząd Uczniowski może zaproponować kandydata na opiekuna Samorządu Uczniowskiego. Dyrektor Szkoły ma obowiązek zawiesić postanowienie Samorządu Uczniowskiego, jeżeli jest ono sprzeczne ze Statutem, Regulaminem Szkoły lub jej celami wychowawczymi. W uzgodnieniu z Opiekunem oraz Dyrektorem Szkoły, Samorząd Uczniowski może podjąć decyzję o zaprzestaniu działalności.

ROZDZIAŁ V


ORGANIZACJA SZKOŁY

§ 1

 1. Termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i wakacji letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego w szkołach publicznych.

 2. Szkoła zapewnia Uczniom opiekę zgodnie z kalendarzem roku szkolnego wynikającym z przepisów ogólnych oraz zarządzeń Dyrektora Szkoły.

 3. Szkolny plan nauczania opracowuje każdorazowo przed rozpoczęciem kolejnego roku szkolnego Dyrektor Szkoły po konsultacjach z Organem Prowadzącym

 4. Tygodniowy rozkład zajęć (określający organizację obligatoryjnych zajęć dydaktyczno – wychowawczych) opracowuje każdorazowo przed rozpoczęciem kolejnego roku szkolnego Dyrektor Szkoły

 5. Kalendarz roku szkolnego i wykaz zajęć dodatkowych ustala Dyrektor Szkoły.

 6. W każdym roku szkolnym Szkoła ma prawo do modyfikacji organizacji pracy, o której mowa w ust. 3, 4 i 5, jeśli jest to podyktowane dobrem Uczniów.

 7. Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze. Zajęcia te są prowadzone w blokach lekcyjnych, nie dotyczy to Uczniów kształcących się w oddziałach przedszkolnych.

 8. Zajęcia obowiązkowe dla Uczniów realizowane zgodnie z ustalanym corocznie harmonogramem dnia.

 9. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. Czas trwania zajęć kształcenia zintegrowanego w klasach I-III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć

 10. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną. Szczegółowe przepisy dotyczące prowadzenia tej działalności określa plan organizacji i regulamin działalności innowacyjnej i eksperymentalnej.

 11. Szkoła zapewnia Uczniom opiekę świetlicową:

  a) Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy rodziców (prawnych opiekunów) lub organizację dojazdu do szkoły, dyrektor szkoły w ramach posiadanych środków organizuje świetlicę, która jest pozalekcyjną formą wychowawczo – opiekuńczą działalnością szkoły.

  b) W świetlicy zajęcia prowadzone są w grupach wychowawczych.

  c) Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.

  d) Szczegółową organizację i zasady działania świetlicy regulują odrębne przepisy.

 12. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział klasowy (oddział przedszkolny).

 13. Liczba Uczniów w oddziale nie powinna przekraczać 15 osób. W klasie integracyjnej liczba uczniów z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności nie powinna przekraczać 5.

 14. W uzasadnionych przypadkach liczba uczniów, o której mowa wyżej może być za zgodą Osoby prowadzącej zwiększona

 15. Szkoła, dla rozwijania uzdolnień i zainteresowań uczniów z uwzględnieniem ich szczególnych potrzeb rozwojowych oraz celem realizacji specjalnych programów edukacyjnych i wychowawczych może tworzyć koła zainteresowań.

 16. Koła zainteresowań oraz niektóre zajęcia obowiązkowe i nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo – lekcyjnym, w grupach międzyklasowych oraz w innej formie, np. wycieczek, wyjazdów i wyjść.

 17. Zajęcia nieuwzględnione w tygodniowym rozkładzie zajęć (np. wyjazdy dydaktyczne) odbywają się w czasie ustalonym przez Dyrektora Szkoły za zgodą Rodziców. Odpłatność za zajęcia dodatkowe i wyjazdy ponoszą Rodzice lub Szkoła.

 18. Szkoła prowadzi naukę języka angielskiego, a od klasy IV języka hiszpańskiego. Zakres nauki języków może zostać poszerzony lub zmieniony za zgodą Organu Prowadzącego.

 19. W Szkole organizuje się naukę religii lub etyki. Uczestnictwo dziecka w zajęciach jest uzależnione od woli co najmniej jednego rodzica wyrażonej na piśmie.

 20. Szkoła zapewnia Uczniom posiłki, których koszty pokrywają Rodzice.

 21. W Szkole tworzy się oddziały przedszkolne w celu umożliwienia dzieciom odbycia obowiązkowego przygotowania przedszkolnego.

 22. Oddział przedszkolny liczy do 15 uczniów.

 23. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Organu Prowadzącego liczba ta może zostać zwiększona.

 24. Nauczyciel oddziału przedszkolnego wspomaga i ukierunkowuje rozwój dzieci w oparciu o podstawę programową i przeprowadza diagnozę przedszkolną w roku poprzedzającym naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej.

 25. Obecność uczniów oddziału przedszkolnego na zajęciach jest obowiązkowa.

 26. Dzieci przyprowadzane są na zajęcia przez rodziców (prawnych opiekunów) lub osobę upoważnioną przez nich. Opiekę nad dziećmi w czasie zajęć i w czasie wyjść pozaszkolnych sprawuje nauczyciel, a po zakończonych zajęciach opiekę nad uczniami przejmują rodzice (prawni opiekunowie) lub osoby przez nich upoważnione (potwierdzenie na piśmie).

 27. Nauczyciel oddziału przedszkolnego planuje i organizuje formy współdziałania z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania i opieki zgodnie z zasadami obowiązującymi w szkole.

 28. Uczniowie oddziału przedszkolnego objęci są opieką psychologiczno – pedagogiczną szkoły.

 29. Uczniowie oddziału przedszkolnego są diagnozowani w poradni psychologiczno – pedagogicznej na wniosek i za zgodą przy najmniej jednego rodzica (prawnych opiekunów).

 30. Wychowawca umożliwiania dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.

 31. Wychowawca dba o zapewnienie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi z uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

 32. Godzina zajęć trwa 60 minut, a czas pracy przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego wynosi 5 godzin dziennie.

 33. Szkoła zapewnia uczniom dostęp do biblioteki szkolnej. Organizację biblioteki oraz warunki i zakres współpracy biblioteki szkolnej z uczniami reguluje Regulamin biblioteki szkolnej dostępny w sekretariacie szkoły.

 34. Szkoła zapewnia uczniom realizacje wolontariatu. Szczegółowy sposób organizacji i realizacji w zakresie wolontariatu określa stosowny regulamin dostępny w sekretariacie szkoły.

§ 2

Działalność Szkoły finansowana jest z następujących źródeł:

 1. miesięczne czesne uiszczane przez Rodziców lub prawnych opiekunów dzieci,

 2. dotacja,

 3. projekty i granty,

 4. środki własne osób wchodzących w skład Osoba Prowadzącego,

 5. darowizny

Wysokość czesnego ustala na każdy rok Osoba Prowadząca. Kwota stanowiąca wpisowe lub czesne w uzasadnionych przypadkach może zostać obniżona, Wszystkie zniżki i odstępstwa od przyjętych zasad płatności nie są regulowane przez żadne odrębne postanowienia, a ich wysokości pozostają sprawą indywidualnych uzgodnień między Rodzicami a Osobą Prowadzącą.

ROZDZIAŁ VI


NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY

§ 1

 1. W szkole zatrudnia się nauczycieli wychowawców, nauczycieli przedmiotów, świetlicy, pedagogów wspierających, psychologa, logopedę, pracowników obsługi. Zasady zatrudniania pracowników określone są odrębnymi przepisami. Wszyscy nauczyciele i pracownicy mają obowiązek systematycznego zapoznawania się z zarządzeniami dyrekcji oraz ich przestrzegania.

 2. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów. Zakres zadań i obowiązków otrzymuje każdy nauczyciel i jest zobowiązany do ich przestrzegania co poświadcza własnoręcznym podpisem.

Nauczyciel w szczególności:

 1. organizuje i prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą zgodnie z przydziałem czynności;

 2. dba o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny;

 3. wspiera rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności oraz zainteresowania;

 4. bezstronnie i obiektywnie ocenia oraz sprawiedliwie traktuje wszystkich uczniów,

 5. udziela pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów;

 6. doskonali umiejętności dydaktyczne i podnosi poziom swojej wiedzy merytorycznej,

 7. współdziała z rodzicami uczniów;

 8. dąży do osiągania jak najlepszych wyników nauczania;

 9. dba o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów;

 10. systematycznie prowadzi dokumentację przebiegu nauczania wynikającą z Prawa Oświatowego i Statutu Szkoły.

 11. nauczyciele uczestniczą w pracach Rady Pedagogicznej, realizują jej postanowienia i uchwały. Zobowiązani są do zachowania tajemnicy posiedzeń Rady Pedagogicznej. Nauczyciele uczestniczą w zespołach samokształceniowych i zadaniowych.

Zadania nauczycieli związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom:

 1. Odbywanie dyżurów nauczycielskich przed zajęciami do ich zakończenia zgodnie z harmonogramem i obowiązującymi zadaniami.

 2. Sprowadzanie uczniów do szatni po ostatniej godzinie lekcyjnej przez nauczyciela prowadzącego te zajęcia (przekazanie uczniów zapisanych do świetlicy szkolnej).

 3. Sprawdzenie przez wychowawców klas I – III, czy wszystkie dzieci zostały odebrane zgodnie z oświadczeniami rodziców.

 4. Przyjęcie odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczniów w trakcie prowadzonych zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych ujętych planem dydaktyczno – wychowawczym szkoły (lub planem zajęć).

 5. Sprawdzanie listy obecności na prowadzonych zajęciach i potwierdzanie tego w dziennikach zajęć.

 6. Organizowanie zajęć poza terenem szkoły i wycieczek zgodnie z odrębnymi przepisami

 7. Przejęcie odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczniów podczas organizowanych wyjść i wycieczek.

  § 3

Nauczyciel bibliotekarz:

 1. oferuje pomoc w wyszukiwaniu i opracowaniu materiałów potrzebnych do lekcji,

 2. zapewnia pomoc w odrabianiu zadań domowych,

 3. pomaga w opracowaniu zestawień literatury podmiotu i przedmiotu dla maturzystów,

 4. stwarza warunki do indywidualnej nauki,

 5. sprawuje opiekę nad uczniami oczekującymi na dodatkowe zajęcia, nieuczestniczącymi w lekcjach religii itp.

 6. otacza opieką uczniów z trudnościami dydaktyczno – wychowawczymi,

 7. pracuje z uczniami szczególnie uzdolnionymi, przygotowując ich do różnorodnych konkursów,

 8. czuwa nad bezpiecznym korzystaniem z Internetu i pomaga w prawidłowym korzystaniu z technologii informacyjnej,

 9. organizuje dla czytelników imprezy kulturalne o różnym zasięgu (szkolnym, międzyszkolnym, miejskim, regionalnym itd.)

 10. przygotowuje do korzystania z innych bibliotek (publicznych, uczelnianych, cyfrowych itp.),

 11. promuje aktywnych czytelników na Radach Pedagogicznych, apelach szkolnych itp

Do zadań psychologa należy w szczególności:

 1. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspieranie mocnych stron ucznia,

 2. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli,

 3. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,

 4. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobiegania zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia, wspieranie wychowawców klas oraz zespołów wychowawczych i innych zespołów problemowo – zadaniowych w działaniach profilaktyczno – wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły.

 5. Wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

  § 5

Do zadań nauczyciela wspierającego należy w szczególności:

 1. współpraca z nauczycielami uczącymi w oddziale integracyjnym;

 2. udzielanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom i ich rodzicom;

 3. pomoc uczniom w indywidualnym przetwarzaniu informacji;

 4. diagnozowanie potrzeb i indywidualnych możliwości uczniów;

 5. opracowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno Terapeutycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a także redagowanie ocen opisowych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym;

 6. prowadzenie działań zmierzających do bezpiecznego funkcjonowania ucznia niepełnosprawnego w szkole;

 7. we współpracy z wychowawcą klasy prowadzenie działań integrujących uczniów;

 8. współpraca ze specjalistami pracującymi w szkole i poradni psychologiczno – pedagogicznej: logopeda, psycholog, rehabilitant oraz z instytucjami wspomagającymi szkołę w działaniach na rzecz uczniów niepełnosprawnych.

§ 6

Do zadań nauczyciela świetlicy należy w szczególności:

 1. zapewnienie uczniom bezpieczeństwa przed i po zakończonych zajęciach dydaktycznych;

 2. prowadzenie działań mających na celu rozwijanie zainteresowań uczniów;

 3. pomoc uczniom, u których występują trudności szkolne;

 4. organizowanie imprez okolicznościowych zgodnie z kalendarzem imprez wynikającym z planu pracy świetlicy na dany rok szkolny;

 5. utrzymywanie stałego kontaktu z wychowawcami klas i rodzicami wychowanków;

 6. współpracowanie z pedagogiem szkolnym, pielęgniarką i innymi nauczycielami zatrudnionymi na terenie szkoły;

 7. pełnienie dyżuru w stołówce szkolnej.

§ 7

Do zadań logopedy należy:

 1. diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w oddziałach 0 i klasach I w celu ustalenia stanu wymowy uczniów,

 2. prowadzenie bądź organizowanie różnych form terapii logopedycznej,

 3. prowadzenie doradztwa dla uczniów, nauczycieli i rodziców,

 4. kierowanie dzieci z defektami mowy na konsultacje i ćwiczenia,

 5. ustalenie z nauczycielami kierunku indywidualizacji zajęć kompensacyjno – wyrównawczych,

 6. współpraca z pedagogiem, nauczycielami i rodzicami w celu minimalizowania zaburzeń mowy,

 7. współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną,

 8. opracowanie materiałów i pomocy do badań i terapii.

 9. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów.

 10. wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

§ 8

Zadania pracownika administracji i obsługi:

Zadaniem pracowników administracji i obsługi jest zapewnienie sprawnego działania szkoły podstawowej, utrzymanie jego obiektów i otoczenia w ładzie i czystości.

ROZDZIAŁ VII


UCZNIOWIE SZKOŁY

§ 1

Zasady rekrutowania uczniów do szkoły:

 1. Przyjęcie dziecka do Szkoły, na rok szkolny następuje po złożeniu przez rodziców (opiekunów prawnych):

  a) Karty zgłoszenia do Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka podpisanej przynajmniej przez jednego z rodziców (prawnych opiekunów);

  b) Oświadczenia o zapoznaniu się i przestrzeganiu Statutu i Regulaminu Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka oraz zobowiązania podpisanego przynajmniej przez jednego z rodziców (prawnych opiekunów) do uiszczania czesnego

 2. Przyjęcie dziecka do Szkoły może nastąpić w trakcie całego roku szkolnego, w miarę posiadania przez Szkołę wolnych miejsc.

 3. Uczniów do klasy pierwszej przyjmuje się według kolejności zapisów.

 4. Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej przyjmowani są uczniowie, którzy w danym roku kalendarzowym, zgodnie z ustawą o systemie oświaty, ukończyli 7 lat.

 5. Na wniosek rodziców/prawnych opiekunów do klasy pierwszej może przyjęty być uczeń, który nie ukończył 7 lat, po spełnieniu warunków określonych w Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe Dz.U. 2017 poz. 59 .

 6. Do klas programowo wyższych przyjmuje się uczniów na podstawie świadectwa ukończenia klasy programowo niższej w szkole publicznej lub szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej tego samego typu oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł.

 7. Uczniów z zagranicy przyjmuje się na podstawie przetłumaczonego świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.

 8. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie do Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka poza wyżej wymienionymi zasadami jest:

  a) złożenie kompletu dokumentów wymaganych przez Szkołę,

  b) rozmowa z rodzicami dziecka.

 9. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie do pozostałych klas Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka jest:

  a) posiadanie przez Szkołę wolnego miejsca w danej klasie,

  b) złożenie kompletu dokumentów wymaganych przez szkołę,

  c) pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej,

  d) rozmowa z rodzicami.

 10. Szczegółowe wymagania i terminy na dany rok szkolny ogłasza Dyrektor Szkoły odrębnym zarządzeniem.

§ 2

Prawa i obowiązki ucznia

Uczeń ma prawo do:

 1. bezpłatnego nauczania, właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy;

 2. opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed formami przemocy fizycznej bądź psychicznej;

 3. poszanowania swej godności, przekonań i własności;

 4. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;

 5. obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce;

 6. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki;

 7. wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w szkole;

 8. nauki religii w szkole na podstawie deklaracji rodziców lub prawnych opiekunów;

 9. opieki socjalnej i materialnej uczniom będącym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;

 10. korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego;

 11. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym

 12. znajomości swoich praw;

 13. dochodzenia swoich praw;

 14. równego traktowania wobec prawa;

 15. dostępu do informacji z różnych źródeł;

 16. ochrony zdrowia;

 17. organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem;

 18. dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do jego możliwości;

 19. indywidualnego programu nauczania w przypadku uczniów szczególnie uzdolnionych;

 20. spełniania obowiązku szkolnego poza szkołą w szczególnych przypadkach orzeczonych przez lekarza i poradnię psychologiczno-pedagogiczną (za zgodą i na określonych przez dyrektora szkoły);

 21. podtrzymywania tożsamości narodowej, etnicznej, językowej, religijnej;

 22. udział u w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych w przypadku trudności w nauce;

 23. indywidualnego programu lub toku nauki po uzyskaniu stosownej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej;

 24. nauczania indywidualnego po uzyskaniu z poradni psychologiczno-pedagogicznej orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego;

 25. udostępnianie uczniowi i jego rodzicom (prawnym opiekunom) sprawdzonych i ocenionych prac pisemnych oraz innej dokumentacji dotyczącej oceniania;

 26. równego traktowania wobec prawa;

 27. zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami;

 28. zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza na czas określony w opinii;

 29. prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

Obowiązki ucznia

 1. Uczeń musi realizować obowiązek szkolny.

 2. Uczeń ma obowiązek przestrzegać postanowień zawartych w Statucie szkoły, a zwłaszcza: a) przychodzić do szkoły w schludnym stroju, a w czasie uroczystości szkolnych określonych w kalendarium imprez szkolnych i środowiskowych w stroju galowym

  b) nosić codziennie logo szkoły, które powinno być przypięte z lewej strony

  c) przestrzegać zasad kultury i szacunku w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły

  d) szanować i ochraniać przekonania oraz własność innych osób

  e) przeciwstawiać się wszelkim przejawom brutalności

  f) dbać o bezpieczeństwo i zdrowie swoje oraz kolegów

  g) być odpowiedzialnym za własne życie, zdrowie i rozwój

  h) dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole

  i) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły

  j) uzupełniać braki wynikające z absencji na zajęciach

  k) prowadzić starannie zeszyty przedmiotowe

  l) odrabiać prace domowe zgodnie z wymogami nauczyciela przedmiotu

  m) regularnie przygotowywać się do każdych zajęć

  n) przestrzegać ustaleń zawartych we wszystkich regulaminach szkolnych

  o) rzetelnie wypełniać obowiązki związane ze sprawowaniem określonych funkcji w Samorządzie Uczniowskim

  p) dobrze wypełniać obowiązki dyżurnego zarówno w klasie jak i podczas przerw

  q) swoją postawą godnie reprezentować szkołę na zawodach, konkursach, olimpiadach, a także podczas wycieczek szkolnych i różnego rodzaju wyjść poza szkołę

  r) nie przynosić do szkoły rzeczy wartościowych i niepotrzebnych na zajęcia edukacyjne

  s) nie używać na terenie szkoły telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych

  t) wszelkie zwolnienia z lekcji należy mieć wpisane do dzienniczka i opatrzone datą, godziną i czytelnym podpisem rodzica (prawnego opiekuna)

  u) usprawiedliwiać każdą nieobecność w formie pisemnej niezwłocznie lub zwolnienia lekarskiego po przyjściu do szkoły, nie później jednak niż do tygodnia (5 kolejnych dni nauki), licząc od ostatniego dnia nieobecności

  v) szanować sprzęt szkolny oraz wyposażenie klas i innych pomieszczeń (za wyrządzoną celowo przez dziecko szkodę materialnie odpowiada rodzic)

  w) zostawiać w szatni okrycia wierzchnie i zmieniać obuwie

  x) wywiązywać się z dobrowolnie podjętych zobowiązań na rzecz klasy, szkoły

  y) bezwzględnie stosować się do instrukcji dla ucznia piszącego sprawdzian na koniec szkoły podstawowej

  z) dbać o schludny wygląd, pamiętając, że szkoła jest miejscem nauki i pracy.

§ 3

Skreślenie z listy uczniów

 1. Uczeń może być skreślony z listy Uczniów w przypadku naruszenia postanowień Statutu i innych aktów wewnętrznych Szkoły, a w szczególności w przypadku:

  a) dystrybucji, używania lub posiadania alkoholu, środków odurzających lub innych substancji szkodliwych dla zdrowia;

  b) dystrybucji, używania lub posiadania substancji nielegalnych;

  c) działaniu zagrażającemu dobru, moralności lub bezpieczeństwu Uczniów lub innych osób;

  d) popełnienia przestępstwa lub wykroczenia względem prawa;

  e) zachowanie ucznia stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia innych uczniów, nauczycieli lub innych pracowników szkoły.

 2. Skreślenie Ucznia może nastąpić również, jeśli jego Rodzice przez dwa miesiące nie uiścili czesnego lub innych należności na rzecz Szkoły pomimo wysłania przez Szkołę wezwania do zapłaty na adres wskazany jako adres do korespondencji

 3. Z wnioskiem do Osoby prowadzącej o skreślenie Ucznia z listy mogą wystąpić:

  a) Rodzice zainteresowanego Ucznia;

  b) Dyrektor Szkoły;

  c) Rada Pedagogiczna.

 4. W przypadku, gdy zostaną wyczerpane wszystkie rodzaje oddziaływań wychowawczych zarówno Rodziców, jak i Szkoły lub gdy Rodzice nie podejmują współpracy ze Szkołą; nie wywiązują się z podjętych zobowiązań, a Uczeń w dalszym ciągu nie przestrzega postanowień Statutu i innych aktów wewnętrznych Szkoły oraz ogólnie przyjętych norm społeczno – moralnych, Osoba prowadząca dokonuje skreślenia z listy Uczniów, o czym niezwłocznie powiadamia na piśmie Rodziców.

 5. Osoba prowadząca dokonuje skreślenia z listy Uczniów również w przypadku skutecznego wypowiedzenia umowy o naukę szkolną lub jej rozwiązania za porozumieniem stron po zrealizowaniu przesłanek i na zasadach wskazanych w treści umowy o naukę szkolną.

 6. Rodzice mają prawo wypowiedzieć umowę o naukę szkolną wyłącznie w przypadku:

  a) złożenia pisemnego oświadczenia o wypowiedzeniu do dnia 31 maja każdego roku;

  b) wprowadzenia istotnych zmian w obowiązujących aktach wewnętrznych dotyczących bezpośrednio Uczniów lub Rodziców lub ustanowienia nowych aktów wewnętrznych Szkoły istotnie zmieniających sytuację Uczniów lub Rodziców – w ciągu 2 tygodni od doręczenia lub ogłoszenia takich zmian lub aktów wewnętrznych, za okresem wypowiedzenia wynoszącym 1 miesiąc;

  c) podwyższenia opłat za świadczenia, z których Uczeń korzysta i bez korzystania z których nie mógłby uczęszczać do Szkoły;

  d) likwidacji świadczenia, z którego Uczeń korzysta i bez korzystania z którego nie mógłby uczęszczać do Szkoły;

 7. Osoba prowadząca Szkołę ma prawo wypowiedzieć umowę w przypadku:

  a) braku możliwości kontaktu z Rodzicami lub braku współpracy z ich strony w zakresie pracy dydaktycznej i wychowawczej z Uczniem, w szczególności w przypadku opuszczenia przez Rodziców trzech spotkań indywidualnych z osobistym opiekunem Ucznia w ciągu roku szkolnego – z okresem wypowiedzenia wynoszącym 1 miesiąc, na koniec trymestru;

  b) nieprzestrzegania przez Rodziców lub przez Ucznia Regulaminu Szkoły lub innych aktów wewnętrznych Szkoły – z okresem wypowiedzenia wynoszącym 1 miesiąc, na koniec miesiąca kalendarzowego;

  c) niewykonania lub nienależytego wykonania przez Rodziców zobowiązań wynikających z umowy – z okresem wypowiedzenia wynoszącym 1 miesiąc, na koniec miesiąca kalendarzowego;

  d) opóźnienia w zapłacie należności przysługujących za okres przynajmniej 2 miesięcy – z okresem wypowiedzenia wynoszącym 1 miesiąc, na koniec miesiąca kalendarzowego; e. likwidacji Szkoły lub istotnego zakresu jej działania – z okresem wypowiedzenia wynoszącym 1 miesiąc, na koniec trymestru lub roku szkolnego;

  f) podjęcia przez Osobę prowadzącą decyzji o skreśleniu Ucznia z listy uczniów Szkoły – ze skutkiem natychmiastowym (umowa wygasa wówczas na koniec, odpowiednio, semestru lub miesiąca kalendarzowego po upływie okresu wypowiedzenia i nie jest konieczna ponowna uchwała Osoby prowadzącej w tym zakresie; Rodzice są zobowiązani do zapłaty zobowiązań wynikających z umowy o naukę szkolną za okres do dnia jej wygaśnięcia.

 8. Podejmując decyzję o skreślenia ucznia objętego obowiązkiem szkolnym z listy uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej im Janusza Korczaka, Dyrektor Szkoły zobowiązany jest równocześnie poinformować o tym fakcie Dyrektora Szkoły publicznej, w której obwodzie ten uczeń mieszka.

§ 4

Tryb odwoławczy

 1. Szkoła ma obowiązek informowania ucznia, jego rodziców o skreśleniu ucznia z listy uczniów.

 2. Uczeń i jego rodzice mogą wnieść pisemne odwołanie do Dyrektora Szkoły w terminie 3 dni od skutecznego zawiadomienia.

 3. Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia:

  (1) Uczeń i jego rodzice mają prawo do składania skarg dotyczących naruszenia praw uczniami

  (2) Uczeń i jego rodzice, którzy stwierdzą, że zostały naruszone prawa ucznia, mogą wnieść w formie pisemnej skargę do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od zaistniałej sytuacji

  (3) Złożona skarga musi zawierać opis sytuacji i konkretne zarzuty dotyczące naruszenia praw ucznia.

ROZDZIAŁ VIII


WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

Szczegółowe zasady:

 1. oceniania bieżącego, śródrocznego i rocznego postępów edukacyjnych ucznia

 2. oceniania zachowania

 3. przeprowadzania egzaminów poprawkowych

zawarte są w Regulaminie Oceniania, Klasyfikowania i Promowania Uczniów, który stanowi załącznik nr 1 niniejszego statutu.

ROZDZIAŁ IX


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Statut nadaje Szkole Organ Prowadzący.

 2. Organem uprawnionym do dokonywania zmian w Statucie Szkoły jest Organ Prowadzący.

 3. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

Zatwierdził

Organ Prowadzący