Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. J.Korczaka w Białej Podlaskiej

Umowa

UMOWA O NAUCZANIE I KSZTAŁCENIE W NIEPUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA

w Białej Podlaskiej

zawarta w dniu …………………………………………w Białej Podlaskiej pomiędzy: Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka ul. Kasztanowa 6 150 21-500 Biała Podlaska prowadzona przez Edukrecja Sp.Zo.o. NIP 5372635364 REGON 365841314 KRS 0000646290,zwany dalej „Szkołą” a Państwem …………………………………………………………………………………………………………………………………………… Rodzicami/opiekunamiprawnymi* dziecka …………………………………………………………………………………… zwanego dalej „Uczniem” zamieszkałymi …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Imię i nazwisko matki ………………………………………………………………………………… legitymująca się dowodem osobistym: seria ……………….. numer……………………… PESEL …………………………………………………..

Imię i nazwisko ojca……………………………………………………………………………… legitymujący się dowodem osobistym: seria.………………………numer………………………… PESEL……………………………………………………….. zwanymi dalej „ Rodzicami”.

Szkoła oraz Rodzice, zwani dalej „Stronami”, zgodnie oświadczają , że zawierają umowę  o następującej treści:

§ 1.
 Szkoła oświadcza, że:
1. Jest osobą prowadzącą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im.Janusza Korczaka w Białej Podlaskiej al. Kasztanowa 6.
2. Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Białej Podlaskiej jest szkołą niepubliczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), wpisaną do ewidencji szkół niepublicznych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Biała Podlaska pod numerem  104
3. Zadania, strukturę organizacyjną i sposób działania  Szkoły  określa jej Statut (dalej zwany „Statutem”).

§ 2.

1. Rodzice oświadczają, że:
a. przysługuje im władza rodzicielska/są prawnymi opiekunami* Ucznia ……………………………………………………………………………………………………………………. i są uprawnieni do zawarcia niniejszej umowy,
b. przekazali Szkole rzetelną informację na temat stanu zdrowia Ucznia oraz wszelkich zdarzeń                i okoliczności mogących mieć wpływ na jego zachowanie.

§ 3

1. Szkoła zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Ucznia usług edukacyjnych oraz innych opisanych w niniejszej umowie z uwzględnieniem tzw. minimum programowego określonego dla publicznych szkół podstawowych przez Ministra właściwego do spraw edukacji.
2. Szkoła zapewnia, iż liczebność klas nie przekroczy 15 uczniów w jednej klasie.
3. Szkoła zobowiązuje się do świadczenia następujących dodatkowych usług, w tym:
a. zapewnienie opieki nad uczniem w godz. 7.00-19.00,
b. nauczanie języka angielskiego w wymiarze 5 godzin tygodniowo,
c. zajęcia wspierające ucznia – zespoły wyrównawcze,
d. zajęcia z autoprezentacji – 1 godzina tygodniowo,
e. zajęcia komputerowe -1 godzina tygodniowo,
f. zajęcia z nauki pływania – 1 godzina tygodniowo

§ 4

1. Zakres świadczonych przez Szkołę usług w ramach czesnego nie obejmuje:
a. wyżywienia ucznia w postaci zapewnienia mu śniadań obiadu i podwieczorków z zastrzeżeniem, iż Szkoła umożliwia uczniom korzystanie z obiadów wydawanych w stołówce szkolnej za dodatkową odpłatnością,
b. zakupu mundurka,
c. wycieczek szkolnych,
d. wycieczek zagranicznych,
e. wyjazdów na „zieloną szkołę” i zimowiska,
f. udziału w imprezach kulturalnych,

§ 5

1. Nieopisane w umowie dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wychowawcze oferowane przez Szkołę lub proponowane przez Rodziców mogą być świadczone na mocy odrębnej umowy Rodziców                     ze Szkołą lub podmiot realizujący zajęcia za zgodą Szkoły.

§ 6

1. Na mocy niniejszej umowy Rodzice zlecają, a Szkoła przyjmuje zlecenie świadczenia na rzecz Ucznia usług dydaktyczno- wychowawczych i opiekuńczych w Niepublicznej Szkole Podstawowej im.Janusza Korczaka, począwszy od roku szkolnego…………………………………
2. Szkoła zobowiązana jest do wykonywania niniejszej umowy z należytą starannością i najwyższą dbałością o dobro Ucznia.

§ 7

W ramach niniejszej umowy Rodzice zobowiązują się do :
1. Przestrzegania warunków niniejszej umowy, w szczególności terminowej zapłaty czesnego i innych opłat należnych Szkole,
2. Zapewnienia regularnego uczęszczania Ucznia na zajęcia prowadzone przez Szkołę i zapewnienia Uczniowi warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć celem wypełniania obowiązku szkolnego,
3. Ścisłej współpracy ze Szkołą przez cały czas trwania niniejszej umowy,
4. Przestrzegania Statutu w zakresie dotyczącym praw i obowiązków Rodziców.

§ 8

1. Rodzice zobowiązują się do zapłaty na rzecz Szkoły w każdym roku nauki Ucznia w Szkole jednorazowej opłaty stałej (tzw. wpisowego) w wysokości 300 zł (trzysta PLN), płatnej do 7 dni po podpisaniu niniejszej umowy.
2. Opłata wpisowa obejmuje zryczałtowane koszty przygotowania stanowiska pracy Ucznia- wyprawka plastyczna.
3. Wpisowe wpłaca się na konto Szkoły lub w kasie Szkoły.
4. Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi, niezależnie od przyczyn rozwiązania niniejszej umowy.

§9

1. Na potrzeby niniejszej umowy Strony przyjmują, że każdy rok szkolny trwa od 1 września każdego roku do 31 sierpnia roku następnego, zgodnie z art. 63 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).
2. Rodzice zobowiązują się do zapłaty na rzecz Szkoły za usługi opisane w§ 3 czesnego w wysokości
300 zł miesięcznie, także za miesiące wakacyjne.
3. Czesne płatne jest z góry za każdy miesiąc w terminie do ósmego dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który czesne jest należne, przez cały okres trwania umowy, niezależnie od ewentualnej nieobecności Ucznia w Niepublicznej Szkole Podstawowej im.Janusza Korczaka.
4. Pierwsze czesne Rodzice płacą do 8 września za miesiąc wrzesień roku szkolnego, w którym Uczeń rozpoczyna naukę.
5. Czesne i inne opłaty należne Szkole należy wpłacać wyłącznie na konto bankowe Szkoły: PKO –              38 1020 1260 0000 0102 0150 4521 lub w kasie Szkoły
6. Opóźnienia w opłatach powodują naliczenie karnych odsetek w wysokości ustawowej.
7. W przypadku zwłoki w zapłacie czesnego za jeden pełny miesiąc kalendarzowy Szkoła zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odstąpienia od umowy oraz skierowania ucznia do dalszej edukacji w szkole publicznej właściwej dla miejsca zamieszkania ucznia.

§ 10

1. Szkoła zastrzega sobie  prawo do jednostronnej zmiany wysokości czesnego o 5%, ale nie częściej niż jeden raz w roku szkolnym.
2. Zmiana wysokości czesnego w trakcie obowiązywania niniejszej umowy nie wymaga podpisywania aneksu do umowy.
3. O zmianie wysokości czesnego Szkoła poinformuje Rodziców na dwa miesiące przez dniem, od którego ma obowiązywać nowa wysokość czesnego.

§ 11

1. Umowa niniejsza zawarta została na czas określony jednego roku szkolnego. Za rok szkolny strony uznają okres pomiędzy 1 września jednego roku, a 31 sierpnia roku następnego.
2. Umowa niniejsza ulega automatycznemu przedłużeniu na następny rok szkolny, jeśli Rodzice nie wypowiedzą jej najpóźniej do dnia 30 czerwca roku szkolnego obowiązywania umowy.

§ 12

1. W przypadku nie wywiązywania się Rodziców ucznia ze zobowiązań, o których mowa w § 9 ust 2 i 3 dłużej niż jeden miesiąc, dyrektor skreśla ucznia ze szkoły i kieruje do szkoły wskazanej przez rodziców/prawnych opiekunów celem kontynuowania nauki.
2. Decyzja dyrektora w tej sprawie nie wymaga zasięgania opinii innych organów szkoły.
3. Prowadzący szkołę w każdym terminie może przenieść ucznia do szkoły wskazanej przez rodziców/ prawnych opiekunów w przypadku gdy uczeń notorycznie łamie przepisy regulaminu szkolnego, otrzymał kary przewidziane w statucie, a stosowane środki zaradcze nie przynoszą pożądanych efektów.
4. Niniejsza umowa może być rozwiązana przez Rodziców z zachowaniem 3- miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca, z tym że w przypadku wypowiedzenia złożonego w okresie od 28 lutego do 31 maja danego roku szkolnego niniejsza umowa wygasa z dniem 31 sierpnia tego samego roku.
5. Poza przypadkami opisanymi powyżej umowa niniejsza nie podlega rozwiązaniu przed upływem okresu na jaki została zawarta i w okresie, w którym obowiązuje.

§ 13

1. Szkoła ubezpiecza Ucznia w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków w każdym roku szkolnym, przy czym kosztem tego ubezpieczenia obciąża Rodziców.
W przypadku nie ubezpieczenia ucznia w szkole rodzic zobowiązany jest do dostarczenia polisy ubezpieczniowej dziecka.
2. Rodzice w każdym roku szkolnym w terminie określonym przez Szkołę zobowiązani są do wpłaty na konto Szkoły kwoty wynikającej ze stawek ubezpieczyciela na dany rok szkolny.

§ 14

1. Szkoła nie odpowiada za rzeczy wartościowe wniesione na teren Szkoły przez ucznia, które uległy zniszczeniu, zagubieniu lub utracie w inny sposób.
2. Szkoła nie odpowiada za szkody wyrządzone przez ucznia (uczniów) innemu uczniowi (uczniom), jeżeli nie uchybiła obowiązkowi nadzoru nad uczniami.
3. Rodzice są obowiązani do naprawienia szkody wyrządzonej przez ucznia.

§ 15

1. Zawiadomienia i oświadczenia dokonywane w związku z niniejszą umową wymagają dla swej ważności formy pisemnej i uznawane będą za należycie wykonane, jeżeli doręczone zostaną Stronie będącej adresatem listem poleconym na adres Strony podany w ust. 2, a w przypadku Szkoły dodatkowo w sekretariacie Szkoły przy ul. Kasztanowa 6.
2. Adres do doręczeń : a. dla Szkoły: ul. Kasztanowa 6 21-500 Biała Podlaska
b. dla Rodziców………………………………………………………………………………………
3. Rodzice wyrażają zgodę na doręczanie im wszelkich zawiadomień i oświadczeń Szkoły dokonywanych w związku z niniejszą umową wyłącznie drogą mailową na adres…………………………………………………………………………………………………..*
4. W przypadku zmiany adresu do doręczeń, w tym adresu mailowego, każda ze Stron zobowiązana jest o fakcie tym poinformować drugą Stronę.

§ 16

1. Rodzice oświadczają, że zapoznali się ze statutem Szkoły i akceptują wszystkie jego zapisy, w szczególności w zakresie wnoszenia opłat, praw i obowiązków ucznia.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.